انشاء فارسی
 
 
 •  هر نوشته از يک يا چند پاراگراف و هر مقاله به طور اعم، بايد از چندين پاراگراف تشکيل شود. هر پاراگراف نيز بايد موضوع مشخص و معينی را شرح دهد. پاراگراف ها از جملات و جملات از کلمات تشکيل می شوند. هر کلمه با نقش معين خود به عنوان جزئی از يک جمله محسوب می شود. در زبان فارسی کلمه دارای هفت نوع عمده شامل اسم، فعل، ضمير، صفت، قيد، حرف و صوت است. هر جمله بايد دارای ساختار معينی بوده و يک موضوع مشخص و معين را بيان کند.

 •  جمله مبين نسبتی بين دو چيز است.آنچه که نسبت در مورد او انجام می شود در ابتدای جمله و آنچه که نسبت داده می شود، در انتهای جمله می آيد. در اغلب موارد، کلمه ای که چيزی به او نسبت داده می شود، شامل موجوديت معينی است که ”اسم“ ناميده می شود. همچنين در اغلب موارد آنچه که نسبت داده می شود، شامل رفتار معينی است که ”فعل“ ناميده می شود. همان طور که در اسناد قبلی نيز اشاره شده، از نظر خواننده، مورد نسبت داده شده که در اغلب موارد ”فعل“ جمله است، در تعيين هدف آن نقشی اساسی بازی می کند و لازم است هر چه زودتر در جمله ظاهر شود.

 • «اسم» کلمه  ای است که برای ناميدن موجوديت ها به کار می رود .

 •  «فعل» کلمه  ای است که رفتاری يا پذيرش حالتی را توسط موجوديت در يکی از زمان های گذشته، حال و آينده معين می کند. بعضی افعال، به خودی خود کامل نيستند و دارای کلمات مکمل در کنار خود هستند.

 •   «ضمير» کلمه  ای است که بتواند به جای اسم بنشيند و نقش آن را بازی کند.

 •   «صفت» کلمه  ای است که بتواند اسمی را مورد توصيف قرار دهد.

 •  «قيد» کلمه  ای است که بتواند فعلی را مورد توصيف قرار دهد. قيدها ممکن است به صفات يا قيدهای ديگری وابسته شوند.

 •   «حرف» کلمه  ای است که باعث ارتباط بين کلمات ديگر می شود و به خودی خود کاربردی ندارد.

 •   «صوت» کلمه  ای است که خود به صورت تلويحی يک جمله است.

 •  اگر ساده ترين جملات را شامل اسم و فعل در نظر بگيريم که در آن اسم اول و فعل آخر جمله می آيد، به عنوان يک اصل کلی، بايد گفت که ضمير بايد به جای اسم، صفت توصيف کننده اسم در کنار اسم، قيد توصيف کننده فعل در کنار فعل و حرف ارتباط دهنده اين ها با همديگر در محل های مناسب بين آن ها قرار گيرد. رعايت اين نکات در کنار کوتاه نوشتن، به صورتی که هر جمله دارای يک اسم و يک فعل بيشتر نباشد، به عنوان اصل کلی ساده نوشتن مقالات برای سايت جامعه مجازی در نظر خواهد بود.

 •  به عنوان حداقل مبنای کار در نگارش مقالات جامعه مجازی، از نظر انشاء موارد زير بايد رعايت گردند:

  1. ساده نويسی از طريق هر چه کوتاه نوشتن جملات با يک فعل و استفاده از کلمات مانوس

  2. روان نويسی از طريق رعايت جايگاه انواع کلمات در جمله و قواعد دستوری آن

 •   برای ساده نويسی موارد کلی زير مورد توجه خواهد بود:

  1. نوشتن مطلب به صورت آزاد و به همان ترتيبی که به ذهن می رسد.

  2. بازخوانی متن نوشته شده و شکستن آن به جملات کوتاه تر با يک فعل

  3. پاراگراف  بندی مناسب متن با جابجايی جملات در صورت نياز، به طوری که هر پاراگراف به يک موضوع مشخص بپردازد.

  4. بازخوانی مجدد متن برای تنظيمات نهايی آن

 •  برای روان نويسی موارد کلی زير مورد توجه خواهد بود:

  1. جملات کوچک: اسم اول و فعل آخر

  2. جملات بزرگ: اسم اول، سپس صفت، قيد، حروف ربط به ترتيب و برحسب نياز و فعل آخر

 
قبلی
بعدی
 
 

هر مقاله به طور اعم، از چندين پاراگراف تشکيل می شود. هر پاراگراف نيز موضوع مشخص و معينی را شرح می دهد. پاراگراف ها از جملات و جملات از کلمات تشکيل می شوند.

 
 

هر جمله بايد دارای ساختار معينی بوده و يک موضوع مشخص و معين را بيان کند. جملات حتی الامکان باید کوتاه بوده و به صورت صریح و روشنی مطلب مورد نظر را به خواننده آن انتقال دهند.