موضوع های مقالات
 
جامعه مجازی در همه شاخه های معرفت انسانی برای همه مردم با هر سطحی از دانش و سواد، مطالب متنوع علمی ارائه خواهد کرد.  شاخه های اصلی و فرعی  فعاليت علمی بر اساس تقسيم بندی های مرسوم از قرار زير خواهد بود.

شاخه های اصلی فعاليت علمی

شاخه های اصلی، بر اساس طبقه بندی های مرسوم، به شرح زير خواهد بود:

0 - کارهای عمومی

1 - فلسفه و روانشناسی

2 - مذاهب

3 - علوم اجتماعی

4- زبان ها

5 - علوم

6 - تکنولوژی

7 - هنرها و سرگرمی

8 - ادبيات

9 - تاريخ و جغرافيا

شاخه های فرعی فعاليت علمی

شاخه های فرعی ذيل شاخه های اصلی مذکور در بالا، به شرح زير خواهد بود:

0 -کارهای عمومی

000 - کارهای عمومی

010 - کتاب شناسی

020 -  کتابداری

030 - دايره المعارف ها

040 -  ...

050 - نشريات دوره ای عمومی

060 - سازمان های عمومی

070 - رسانه های خبری، روزنامه نگاری و انتشارات

080 - مجموعه های عمومی

090 - دست نوشته ها و نسخ خطی

1 - فلسفه و روانشناسی

100 - فلسفه و روانشناسی

110 - ماوراء الطبيعه

120 - معرفت شناسی

130 - پديده های غيرعادی

140 - مکاتب خاص فلسفی

150 - روانشناسی

160 -  منطق

170 - اخلاقيات

180 - فلسفه های قديم و شرقی

190 - فلسفه های جديد و غربی

2 - مذاهب

200 - مذاهب

210 - خداشناسی

220 - کتب و اماکن مقدس

230 - ...

240 - ...

250 - ...

260 - ...

270 - ...

280 - ...

290 - مذهب شناسی تطبيقی

3 - علوم اجتماعی

300- علوم اجتماعی

310- آمار عمومی

320- علوم سياسی

330– اقتصاد

340 - حقوق

350 - امور اداری

360 - خدمات اجتماعی

370 - آموزش

380 - تجارت، حمل و نقل و ارتباطات

     390 - آداب، رسوم و فول کلور

4 - زبان­ها

400 - زبان ها

410- زبان شناسی

420 -  ...

430 -  ...

440 -  ...

450 -  ...

460 -  ...

470 -  ...

480 -  ...

490 -  زبان فارسی

5 - علوم

500 - علوم

510 - رياضيات

520 - ستاره شناسی و علوم فضايی

530 - فيزيک

540 – شيمی

550  - زمين شناسی و علوم زمين

560 -  ديرين شناسی و فسيل شناسی

570 - علوم زيستی

580 - گياهان

590 - علوم مرتبط با حياط وحش

6 - تکنولوژی

600 - تکنولوژی

610 - علوم پزشکی

620 - مهندسی

630 - کشاورزی

640 - اقتصاد خانواده

650 - مديريت

660 - ...

670 - توليد

680 - توليدات خاص

690 - ساختمان سازی

7 - هنرها و سرگرمی

700 - هنرها و سرگرمی

710 - هنرهای شهری و شهرسازی

720 - معماری

730 - کارهای هنری سفالی، کنده کاری و فلزی

740 - هنرهای دکوری

750 - نقاشی

760 - هنرهای گرافيکی و چاپ

770 - عکاسی

780 - موسيقی

790 - سرگرمی و هنرهای نمايشی

8 - ادبيات

800 - ادبيات

810 - ...

820 - ...

830 - ...

840 - ...

850 - ...

860 - ...

870 - ...

880 - ...

890 - ادبيات فارسی

9 - تاريخ و جغرافيا

900 - تاريخ و جغرافيا

910 - جغرافيای تاريخی

920 - بيوگرافی ها

930 - تاريخ دنيای قديم

940 - ...

950 - ...

960 - ...

970 - ...

980 - ...

    990- تاريخ و جغرافيای ايران

 

 
قبلی
بعدی
 
 
 

سایت جامعه مجازی در همه شاخه های معرفت انسانی برای همه مردم با هر سطحی از دانش و سواد، مطالب متنوع علمی ارائه خواهد کرد

 
 

شاخه های اصلی و فرعی فعاليت علمی جامعه مجازی بر اساس تقسيم بندی های مرسوم  کتابخانه ای خواهد بود.